תקנון שימוש באתר האינטרנט

*תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון נקבה אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

אתר ARTernative.Guide הפועל גם באמצעות דומיין ההזמנות ARTernative-signup.guide (להלן ״ארטרנטיב״ ו/או ״האתר״), הוא אתר להזמנת סיורי אמנות באירופה והנך מוזמנת לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. באתר מוצעים מגוון רחב של סיורי אמנות בערים שונות באירופה (להלן: "השירותים"). השירותים המוצעים באתר ארטרנטיב יכול שיינתנו על ידי  הנהלת האתר ו/או על ידי מדריכים ומדריכות אחרים עימם קשורה ארטרנטיב.

 

כללי

השימוש באתר ארטרנטיב כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת השירותים באתר זה, מהמיזם ARTernative ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו ארטרנטיב. טרם ביצוע ההזמנה, נא קראי בקפידה את התנאים והנהלים המובאים להלן, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מעסקת המכר של השירותים של ארטרנטיב, שכן זכויותייך וחובותייך נקבעים על פיהם ואישור המשתמשת בעת רכישת השירותים (על ידי הקלדה על: "אני מאשר/ת את תנאי ההרשמה") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הלקוחה וכל מי מטעמה לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד ארטרנטיב ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה, אלא על פי המפורט בתקנון זה. לא תישמע כל טענה של לקוחה כי לא קראה תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבה אליהם קודם ביצוע הזמנת השירותים.

אנו רואות בפרסום תקנון זה, חלק חשוב במתן שירות טוב, שתכליתו למנוע פניות וטענות בדיעבד, אשר אינן מוצדקות וגורמות לכעסים ואי שביעות רצון אצל הלקוחה. לארטרנטיב שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר. התקנון המחייב לגבי כל הזמנה באתר הוא התקנון המופיע באתר ארטרנטיב, בעת ביצוע ההזמנה. משתמשת שאינה מסכימה לאמור בתקנון מתבקשת שלא לבצע הזמנות באתר ארטרנטיב. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה בו הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

קניין רוחני

האתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקה, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר ארטרנטיב ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר ארטרנטיב. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 

תוכן האתר

אנו שואפות לספק לכן את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג׳ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר, ולכן איננו יכולות להתחייב כי האתר יהיה זמין לכן בכל עת. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר. בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

 

אבטחת מידע ופרטיות

הפרטים האישיים שמוסרת המשתמשת בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של ארטרנטיב. ארטרנטיב לא תעביר את פרטיה האישיים של המשתמשת לצד שלישי זולת לצוות המדריכות והמדריכים, וזאת רק על מנת שיוכלו להיות בקשר עם הלקוחה ביום הסיור. ארטרנטיב מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן, המשתמשת מצהירה בזאת כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ארטרנטיב ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור.

 

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמשת ובין אם על ידי חסימת כתובת של המחשב שלה או אפילו בהתאם למדינת MACID של המחשב שלה, וכתובת ה IP המוצא, ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולשת.

 

תנאים ואחריות

ההרשמה באתר ארטרנטיב נחשבת לבקשה מחייבת וביטולה יהיה כפוף לדמי ביטול המפורטים בהמשך. השירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה, מחירם סופי בכפוף לשינויים כאמור להלן בפרק ביטול הזמנה. ארטרנטיב ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן אין ארטרנטיב אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר. ארטרנטיב לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמשת ו/או גורם אחר.

 

שינוי השירותים והפסקתם

ארטרנטיב רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר ארטרנטיב והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות את הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. ארטרנטיב רשאית לשנות מעת לעת את מבנה אתר ארטרנטיב לרבות את מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ארטרנטיב ובשירותים והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. התמונות באתר ארטרנטיב הן להמחשה בלבד ואינן מהוות התחייבות כלשהי מצד ארטרנטיב.

בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. ארטרנטיב רשאית לבטל את שירותיה מכל סיבה שהיא ולתת ללקוחות התראה מראש על כך. במקרה והשירותים יתבטלו ולא יימצא מועד או שירות חלופי בעבורם, ארטרנטיב מתחייבת לתת החזר מלא ללקוחות בעבור תשלום המקדמה שביצעו.

 

תנאי רכישה באתר

כל לקוחה אשר ברשותה כרטיס אשראי תקף על שמה של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן, רשאית לרכוש השירותים באמצעות אתר ארטרנטיב. חברות האשראי הן: ויזה, לאומי ויזה, ישראכרט ומסטרקרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישורה של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה מתחייבת המשתמשת. אין להשתמש באתר זה לכל שימוש מלבד ביצוע הזמנה ורכישה של השירותים השונים ו/או קבלת מידע לגביהם.

 

נוהל ההזמנה באתר ארטרנטיב

לאחר בחירת הסיור במועד הרצוי במסך ״לוח הסיורים״ את תופני למסך חדש, תחת דומיין ההזמנות המצוין לעיל, בו תתבקשי למלא טופס הרשמה - מלאי את פרטי ההזמנה שנבחרה על ידך ואת הפרטים הנוספים הנדרשים בטופס ביצוע ההזמנה. לאחר אישור תנאי ההרשמה תתבקשי לשלם מקדמה בסך של כ-40% מסך התשלום, ותוכלי לבחור אם ברצונך לשלם באמצעות כרטיס אשראי או PayPal. לאחר בחירת אמצעי התשלום תתבקשי למלא את פרטי כרטיס האשראי שלך או פרטי חשבון ה-PayPal. כל טעות הנעשית על ידי המשתמשת בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת היעד, סוג הסיור ו/או כמות המשתתפים ו/או טעות בהקשת הפרטים האישיים (טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני), תהיה באחריות המשתמשת בלבד.

ארטרנטיב לא תישא בכל אחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין במידה והזמנת המשתתפת לא תיקלט במערכת מכל סיבה שהיא ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמשת לרכוש את השירותים באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים, לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמשת באתר זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית. נגד משתמשות ומשתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לארטרנטיב ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים.

 

נוהל טיפול ואישור הזמנה

הזמנות שנעשו באתר ארטרנטיב יקבלו תשובה במהלך אותו יום פעילות במידת האפשר, או לכל המאוחר במהלך יום הפעילות שלמחרת. אישור ההזמנה יעשה באמצעות אימייל, על פי הפרטים שמסרה המשתמשת בעת ביצוע ההזמנה באתר ארטרנטיב. ההזמנה תיחשב כהזמנה שנקלטה, רק כאשר קיבלה הלקוחה שני אימיילים: האחד מארטרנטיב שמאשר את קליטת ההזמנה, והשני מ-PayMe או מ-Paypal שמאשר את התשלום. לתשומת לב המשתמשת, ההזמנה נחשבת כבלתי חוזרת עם אישורה לכן תהיה כפופה לדמי הביטול כמפורט להלן בהמשך התקנון.

 

מחיר וביצוע התשלום באתר

המחירים המפורסמים באתר ארטרנטיב הנם מחירים משתנים, בהתאם למדיניות המחירים של ארטרנטיב. מחירים הנקובים במטבע חוץ, יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום. החיוב בגין התשלום יעשה מיד עם הכנסת הפרטים ואישורם על ידי הלקוחה.

 

דמי ביטול/שינוי הזמנה

במקרה שהלקוחה תבטל את הזמנתה או לחלופין תבקש לשנות את תאריכי השירותים שהוזמנו באתר ארטרנטיב, יחולו דמי ביטול, לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו ללקוחה): הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב בלבד באמצעות אימייל לארטרנטיב ע"י הלקוחה, כ-72 שעות לפחות לפני מועד הסיור. הודעת ביטול/שינוי שתיעשה פחות מ-72 שעות מראש, מכל סיבה שהיא, תחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של כ-40% ממחיר השירותים. במידה והלקוחה תודיע על ביטול/שינוי מעל ל-72 שעות מראש, ארטרנטיב תבטל את החיוב של הלקוחה בשל העסקה ולא תגבה מהלקוחה סכום כלשהו. ארטרנטיב ממליצה ללקוחה לבטח את עצמה על חשבונה מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ביטוח דמי ביטול הזמנה, ביטוח רפואי וביטוח מטען וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים.

 

זיכויים והחזרים

משתתפת אשר תפסיק את השתתפותה במהלך קבלת השירותים שהזמינה, מכל סיבה שהיא, לא תהיה זכאית לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידה.  מדריכי ארטרנטיב ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים לעיל.

 

תופעות טבע ומזג אויר

אין ארטרנטיב אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת ארטרנטיב העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו בשירותים המוזמנים. עם זאת, ארטרנטיב מקיימת את השירותים שלה לאורך כל השנה, ללא קשר למזג האוויר, אלא אם ישנן אזהרות או מזג אוויר קיצוני.

 

נזקים וביטוח

בכפוף להוראות הדין, אין ארטרנטיב אחראית לנזקי המשתתפת שיגרמו במהלך שימוש בשירותים של ארטרנטיב כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר.

מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת השירותים עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. ארטרנטיב ממליצה ללקוחה לבטח עצמה על חשבונה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. ארטרנטיב מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן השירותים כמתווכת בלבד בין המשתתפת לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת המדריכות והמדריכים של הסיורים, וכיו"ב ולפיכך אין ארטרנטיב אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים.

 

אחריות

הלקוחה מצהירה בזאת כי ידוע לה שכל השירותים אותם מציעה ארטרנטיב הנם שירותים הניתנים על ידי צוות מדריכים ומדריכות חיצוניים, וכי לגבי כל השירותים מהווה ארטרנטיב למעשה גורם מתווך בלבד בין הלקוחה לבין אותם מדריכים. מוסכם על הלקוחה מפורשות כי בכפוף להוראות הדין ארטרנטיב לא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ו/או לאובדן רכוש מכל סוג ומין אשר עלולים להיגרם ללקוחה בקשר ו/או בנוגע לשירותים אשר נרכשו על ידי הלקוחה מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הלקוחה מסכימה בזאת ומקבלת על עצמה כי כל פעילות שתעשה על ידה ו/או על ידי אחרים במישרין ו/או בעקיפין במהלך שימושה בשירותים שנרכשו על ידה מאת ארטרנטיב נעשית על אחריותה האישית.

 

פניות

במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מהשירותים המוזמנים, נבקשך לפנות ישירות לארטרנטיב, זאת על מנת לאפשר לנו לסייע בידך בזמן אמת ובמהלך שהותך בחו"ל. לקוחות אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את ארטרנטיב או את הגורמים בחו"ל, הפועלים מטעמה, יישאו בעלויות, במידה שיהיו.

כמו כן, לא תפצה ארטרנטיב לקוחות אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך שהותם בחו"ל. על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לצוות המדריכות והמדריכים לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר ללקוחה כנגדם, על הלקוחה להביא בכתב, על ידי שליחת דוא"ל, בפני ארטרנטיב, תוך זמן סביר לאחר חזרתה ארצה, את דבר תלונתה, תביעתה ו/או טענתה, על מנת שתוכל לברר את טענותיה מול הגורמים הרלוונטיים.

 

קישורים לאתרים אחרים

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. לארטרנטיב אין כל שליטה על אותם אתרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. ארטרנטיב אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים בארטרנטיב משום אישור כלשהו לחומר המופיע בהם ולמהימנותו ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם. כל פעולה שתבצע המשתמשת באתרים האחרים, תבוצע ישירות בין המשתמשת לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של ארטרנטיב ו/או מי מטעמה, וארטרנטיב ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתתבצע באתרים האחרים. בעשות המשתמשת שימוש באתר ארטרנטיב, הנה מסכימה שלא תהיה לה כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי ארטרנטיב ו/או כל מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים אליהם פנתה המשתמשת באמצעות הקישורים באתר ארטרנטיב. היה וארטרנטיב ו/או מי מטעמה ניסו, מרצונן הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמשת באתר ארטרנטיב שבחרה לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על ארטרנטיב ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על ארטרנטיב ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 

בעלות ושמירה על זכויות

אתר ארטרנטיב, הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר לרבות לוגו, סמלים, תמונות וכן כל הקשור בו הנם קניינה הפרטי הבלעדי של ארטרנטיב או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם הגופים. המשתמשת באתר זה אינה מורשית להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י ארטרנטיב.

שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר. המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שאתר ארטרנטיב וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הנם קניינה הבלעדי של ארטרנטיב או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.

 

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולשת או כל פרט מזהה אחר.

 

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לכל התנאים ולאיסוף המידע באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

 

מאחלות לכם בילוי נעים והנאה גדולה מהסיורים :)